GENEALOGIE DU XINGYIQUAN (HSING I CHUAN)

Forme Naturelle. Disciples de Wang Hsiang Chai (Wang Xiangzhai ou
Wang Yu Sen)
Disciples avant 1949 et enfants de Wang Hsiang Chai ayant pratiqué avec lui.